herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym m.in.:

 • zakup świadczeń zdrowotnych w podmiocie prowadzącym działalność leczniczą z przeznaczeniem na utrzymanie i obsługę Poradni Terapii Uzależnień w gminie;
 • dofinansowywanie osobom uzależnionym w ramach procesu zdrowienia organizacji regionalnych, ogólnopolskich spotkań/rekolekcji trzeźwościowych oraz zajęć terapeutycznych.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,w tym m.in.:

 • prowadzenie i finansowanie bieżącej działalności świetlic środowiskowych w charakterze placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego z elementami socjoterapii na terenie gminy, świadczących pomoc dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym;
 • finansowanie i realizacja programu psychoedukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie a także dla osób doznających przemocy.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym m.in.:

 • prowadzenie obozów, kolonii, półkolonii z programem profilaktycznym;
 • finansowanie realizacji różnorodnych pozalekcyjnych zajęć m.in. (sportowych, tanecznych, plastycznych, edukacyjnych itp.)z programem profilaktyczno - rozwojowym w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy, dostosowanym do wieku odbiorców

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, w tym m.in.;

 • powierzanie i finansowanie zadań realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne, z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • współpraca merytoryczna.

Funkcjonowanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Międzyzdrojach, w tym m.in.;

 • prowadzenie przez zespół motywujący czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu;
 • opiniowanie przez zespół wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

(więcej w zakładce Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje