herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

     Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Międzyzdroje powołaną w celu:

1.  Zapewnienia na terenie Gminy Międzyzdroje wszechstronnych i dostępnych świadczeń w zakresie:

 1. pomocy społecznej,
 2. świadczeń rodzinnych,
 3. dodatków mieszkaniowych,
 4. zaliczek alimentacyjnych,
 5. pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 6. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 7. przeciwdziałania narkomanii
 8. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 9. świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 10. określonym ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 11.  przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego.

2. Prowadzenia placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego.

3. Cele, o których mowa w pkt 1, Ośrodek osiąga poprzez realizację zadań własnych i zadań zleconych Gminy Międzyzdroje wynikających z ustaw szczególnych.

Siedzibą Ośrodka Pomocy Społecznej jest miasto Międzyzdroje, a terenem działania jest Gmina Międzyzdroje, w której skład wchodzą:

1) Międzyzdroje – miasto

2) Lubiewo – część miasta,

3) Lubin – wieś,

4) Wapnica – wieś,

5) Wicko – wieś,

6) Zalesie – część wsi Wicko,

7) Trzciągowo – część wsi Wapnica,

8) Kępa – część wsi Wapnica,

9) Biała Góra – osada,

10) Grodno – osada.

 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje