herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Rodziny wspierające

Informacja dla wszystkich rodzin , które chcą wspierać i pomagać tym rodzinom, które z różnych względów nie radzą sobie z obowiązkami opieki i wychowania

 

            Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach w oparciu o art. 29, ust 1,2 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) zachęca rodziny do współpracy z pracownikami socjalnymi, we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem roli rodziny wspierającej.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny te upoważnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia (np. zakupionych biletów do kina, muzeum, na basen).

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach.

Telefon do kontaktu: 91/3281053 lub 91/3280311,

Adres e-mail: ops@ops.miedzyzdroje.pl

druki do pobrania:

pismo przewodnie 

Wniosek Kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

Oświadczenie kandydata/kandydatki do pełnienia funkcji rodziny wspierającej

 

  • BIP
  • Urząd Miasta Międzyzdroje
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Policja Powiat Kamieński
  • Powiat Kamieński
  • Biblioteka Międzyzdroje