herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

 • prowadzenie przez zespół motywujący czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych od alkoholu;
 • opiniowanie przez zespół wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 • prowadzenie kontroli w punktach sprzedaży napojów alkoholowych ;
 • przyjmowanie zgłoszeń o przypadku wstąpienia nadużywania alkoholu;
 • przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego;
 • składanie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy;
 • udzielanie konsultacji członkom rodzin z problemem alkoholowym;
 • inicjowanie i wspieranie realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z zadaniami ustawowymi Komisji;
 • udział członków Komisji w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz w posiedzeniach grup roboczych;
 • udział członków Komisji w specjalistycznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przemocy.
 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje