herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Na terenie Gminy Międzyzdroje działa Świetlica Środowiskowa „ISKIERKA” z elementami socjoterapii.

Świetlica funkcjonują w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki na działalność świetlicy pochodzą  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Celem działalności świetlicy środowiskowej jest wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. W zajęciach uczestniczą dzieci w wieku od 6 do 15 lat

Formy pracy Świetlicy:

Edukacyjne: pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia edukacyjne, gry i zabawy rozwijające logiczne myślenie, poprawiające pamięć, koncentrację uwagi, zajęcia profilaktyczne o tematyce higieny, stylu życia i zdrowia, zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne, informatyczne, wycieczki, spacery.

Oddziaływania wychowawcze: socjoterapia, nauka podstawowych umiejętności społecznych, samobsługi, poprawy relacji i komunikacji w rodzinie, grupie rówieśniczej, pokazanie dziciom jak radzić sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych bez uciekania do zachowań autodestrukcyjnych, promocja stylu życia alternatywnego wobec używek, nauka zachowań asertywnych,

Działania opiekuńcze: aktywne, konstruktywne spędzanie czasu wolnego, rozwój zainteresowań i pasji dzieci, organizowanie opieki podczas ferii letnich i zimowych.

Do zadań naszej placówki należy współpraca z rodziną, która polega na  wspieraniu rodziców w pełnieniu codziennych ról wychowawczych, doskonaleniu umiejętności wychowawczych, (warsztaty dla rodziców, Szkoła dla Rodziców, grupa wsparcia) oraz współpraca z różnymi instytucjami, szkołą, pracownikami OPS, GKRPA, Policją.

Powyższe zadania realizowane są poprzez różne formy pracy z podopiecznymi. Podczas pobytu dzieci w świetlicach wychowawcy pomagają w odrabianiu lekcji i wyrównywaniu zaległości w nauce. Organizują różnego rodzaju gry, zabawy integracyjne i edukacyjne, co przyczynia się do poprawy sprawność fizycznej. Prowadzą zajęcia plastyczne, teatralne, taneczne, modelarskie, twórcze poprzez, które wspierają rozwój zainteresowań i zdolności dzieci. Uczą także zasad zachowania przy stole, higieny, działania na rzecz świetlicy, np. dbania o wystrój placówki. Dzieci uczestniczą też w wycieczkach plenerowych i wyjazdach wakacyjnych nie tylko o charakterze turystyczno-rekreacyjnym ale przede wszystkim profilaktycznym.

  • BIP
  • Urząd Miasta Międzyzdroje
  • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
  • Policja Powiat Kamieński
  • Powiat Kamieński
  • Biblioteka Międzyzdroje