herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.

 1. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 2. Na drugie i kolejne dziecko świadczenie rodzice otrzymają niezależnie od dochodu.
 3. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowe: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1.200 zł jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
 4. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 5. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 6. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyzdro-jach.
 7. Tylko gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko będzie ustalany dochód rodziny. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:
  • oświadczenie o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego,
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów,
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
  • w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia.
 8. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego.
 9. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz Jeśli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r., dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
 10. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
 11. Na początku OPS będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
 12. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
 13. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
 14. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.
 15. Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjne-go czy stypendiów dla uczniów i studentów.
 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje