herb
logo

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Międzyzdrojach

Szukaj w serwisie

Dodatki mieszkaniowe

Dokładnych informacji dotyczących zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych można zasięgnąć w Sekcji Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej, czynnej dla interesantów codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00 - 12.00.

KRYTERIA PRZYZNANIA

 • posiadanie dochodu nie przekraczającego 125% najniższej emerytury brutto (na jedną osobę w rodzinie) i 175% najniższej emerytury brutto (dla osoby samotnej). Jeżeli dochód jest nieco wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku - jeśli bowiem kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.
 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, bądź uprawnień do przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego

 • powierzchnia użytkowa lokalu nie może przekraczać: 
  - dla 1 osoby - 45,5 m2
  - dla 2 osób - 52,0 m2 
  - dla 3 osób - 58,5 m2 
  - dla 4 osób - 71,5 m2 
  - dla 5 osób - 84,5 m2 
  dla każdej następnej osoby dodatkowo 6,5 m2 
  Powierzchnia może zostać zwiększona o dodatkowe 19,5 m2 jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna wymagająca zamieszkiwania w oddzielnym pokoju lub poruszająca się na wózku inwalidzkim.

WARUNKI UZYSKANIA

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych (pok. nr 1) wypełniony wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami:

 • ostatni rachunek za energię elektryczną,
 • ostatni rachunek za wodę (jeżeli opłacana bezpośrednio u dostawcy),
 • ostatni rachunek za wywóz nieczystości stałych,
 • wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować dochody za cały okres rozliczeniowy, to jest za trzy pełne miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w "Monitorze Polskim" na podstawie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. 1993 nr 94 poz. 431 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w miesiącu, w którym kończy się przyznany wcześniej dodatek mieszkaniowy;
 • dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, następującego po dacie złożenia wniosku,
 • bezwzględnie należy pamiętać o regulowaniu na bieżąco różnicy między czynszem a dodatkiem mieszkaniowym; W przypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieżąco należności za lokal mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się także w drodze decyzji administracyjnej do czasu uregulowania zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.
 • Należy pamiętać, że pobierający należności za lokale mieszkalne (zarządca budynku) powinien niezwłocznie zawiadomić organ, który wydał decyzję o przyznaniu dodatku, o powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa miesiące. Jeżeli tego nie uczyni, a gospodarstwo domowe, któremu został przyznany dodatek nie uiści zaległych opłat, naraża się sam na zwrot organowi kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w opłatach.
 • OPS ma prawo do sprawdzania stanu majątkowego wnioskodawców i przeprowadzenia wywiadu środowiskowego; Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzorulegitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013r., poz.589).
 • Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają wpływu na jego wysokość

 

Dodatki energetyczne

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW ENERGETYCZNYCH

DEFINICJE

Dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej.

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej - to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA DODATKU ENERGETYCZNEGO

- przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego
- posiadanie umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej
- zamieszkiwanie w miejscu dostarczania energii elektrycznej


Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 z późn. zm.) decyzja w sprawie przyznania dodatku energetycznego podlega zwolnieniu od opłaty skarbowej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw energii, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym.

PRZYZNANIE I WYPŁATA DODATKU ENERGETYCZNEGO

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Oryginał w/w umowy należy przedłożyć do wglądu,

 • BIP
 • Urząd Miasta Międzyzdroje
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Policja Powiat Kamieński
 • Powiat Kamieński
 • Biblioteka Międzyzdroje